WOJSKO POLSKIE 1939

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Dywizja piechoty pręży się na defiladzie ...

Wojsko Polskie w dniu 1 września 1939 roku składało się (wg struktury wojennej) z : Naczelnego Dowództwa, broni głównych - piechoty , kawalerii i artylerii, broni technicznych - broni pancernej, lotnictwa , saperów, łączności i służb oraz Marynarki Wojennej w łącznej sile około 1 miliona żołnierzy (wg planu mob W2  zamierzano wystawić siły zbrojne w sile około 1 350 000 żołnierzy)

NACZELNE DOWÓDZTWO

Naczelne Dowództwo sformowano w pierwszym dniu wojny przeformowując Główny Inspektorat Sił Zbrojnych i Sztab Główny. Skład: Naczelny Wódz marszałek Edward Rydz-Śmigły, adiuntantura - płk dypl T. Munnich; naczelni dowódcy broni - artylerii gen bryg S. Miller, lotnictwa i OPL gen bryg J. Zając, broni pancernej płk J. Kapucik, saperów gen bryg M. Dąbkowski. Sztab Naczelnego Wodza: szef sztabu gen W. Stachiewicz, zastępcy szefa sztabu gen. bryg, T. Malinowski , płk. dypl. I. Jaklicz i podległe im wydziały i ministerstwa.

ARMIE I GRUPY OPERACYJNE

Armatki ppanc. Bofors wz. 36 kal. 37 mm

Zgodnie z planem "Zachód" oraz w toku przebiegu działań Wojsko Polskie sformowane było w armie i grupy operacyjne. W toku działań bojowych tworzono doraźne grupy armii. Armie rozlokowano w ten sposób aby odeprzeć nieprzyjaciela na przewidywanych głównych kierunkach jego uderzeń. Przewidywania tych kierunków jak wiemy sprawdziły się , lecz koncepcja obrony nie była najlepsza. Poniżej wykaz armii i grup operacyjnych z wchodzącymi w ich skład wielkimi jednostkami.

ARMIA "KARPATY"

Utworzona 11 lipca 1939r. Dowódca: gen dyw Kazimierz Fabrycy. Skład: 2 i 3 Brygada Górska , Karpacka Półbrygada ON, 2 pułk Korpusu Ochrony Pogranicza. Łącznie 26 batalionów piechoty, 8 dział polowych 20 samolotów różnych typów. Cel: obrona przejść górskich na 350 km granicy ze Słowacją.
ARMIA "KRAKÓW" Utworzona 23 marca 1939 roku. Dowódca gen bryg Antoni Szylling. Skład: 6,7,21,23 i 55 DP, 10 BKZmot, Krakowska BK, 1 Brygada Górska. Łącznie: 59 batalionów piechoty, 29 szwadronów kawalerii, 312 dział polowych, 40 dział p-lot, 90 czołgów różnych typów, 2 pociągi pancerne, 47 samolotów różnych typów. (2 września na obszar operacyjny armii przybyła 22 DP). Cel: obrona rejonu przemysłowego Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego oraz woj. krakowskiego wykorzystując pas umocnień Mikołów-Pszczyna-Żywiec-Biała. 
ARMIA "LUBLIN" Utworzona 4 września 1939 roku. Dowódca gen bryg Tadeusz Piskor. Skład: Warszawska Brygada Pancerno-Motorowa, różne improwizowane oddziały skoncentrowane nad Wisłą na obszarze między Modlinem i Sandomierzem.

 

ARMIA "ŁÓDŹ"

 

Utworzona 23 marca 1939 roku. Dowódca gen dyw Juliusz Rómmel. Skład: 10,28 i 30 DP, Wołyńska BK, Sieradzka Brygada ON. Łącznie: 34 bataliony piechoty, 29 szwadronów kawalerii, 168 dział polowych , 10 dział p-lot. , 50 czołgów rozpoznawczych, 2 pociągi pancerne, 49 samolotów. (2 IX na teren operacyjny armii wkroczyły 2 DP i Kresowa BK). Cel: wraz z armiami "Poznań" i "Pomorze" obrona rejonu Łodzi i Piotrkowa od strony Dolnego Śląska.
ARMIA  "MODLIN" Utworzona 23 marca 1939 roku. Dowódca gen bryg Emil Krukowicz-Przędzymirski   Skład: 8 i 20 DP, Mazowiecka BK Nowogródzka BK, Warszawska BON. Łącznie: 28 batalionów piechoty, 37 szwadronów kawalerii, 180 dział polowych, 12 dział p-lot, 1 pociąg pancerny, 28 samolotów. Cel: osłona W-wy i Płocka od strony Prus Wschodnich.
ARMIA "POMORZE" Utworzona 23 marca 1939 roku. Dowódca gen dyw Władysław Bortnowski. Skład: 4,9,15,16 i 27 DP, Pomorska BK, BON Pomorze, Chełmska BON. Łącznie: 63 bataliony piechoty, 25 szwadronów kawalerii, 312 dział polowych, 24 działa p-lot, 26 czołgów rozpoznawczych, 52 samoloty. Cel: obrona Pomorza i Kujaw; utrzymanie Wisły z Bydgoszczem i Toruniem.     
ARMIA  "POZNAŃ" Działko ppanc Bofors prowadzi ogień podczas bitwy nad BzurąUtworzona 23 marca 1939 roku. Dowódca gen dyw Tadeusz Kutrzeba. Skład: 14,17,25 i 26 DP, Wielkopolska BK, Kaliska BON, Poznańska BON. Łącznie 55 batalionów piechoty, 19 szwadronów kawalerii, 240 dział polowych, 18 dział p-lot, 65 czołgów rozpoznawczych, 2 pociągi pancerne, 48 samolotów (2 IX na obszar operacyjny przybyła Podolska BK). Cel obrona Wielkopolski i osłona skrzydeł armii "Łódź" i "Pomorze".
ARMIA "PRUSY" Utworzona w czewcu 1939 roku  jako odwód strategiczny NW . Dowódca gen dyw  Stefan Dąb-Biernacki . Skład: 3,12,13,19,29,36 i 39 DP, Wileńska BK, 1 i 2 batalion czołgów. Łącznie 63 bataliony piechoty, 1 szwadron kawalerii, 390 dział polowych, 10 dział p-lot, ponad 100 czołgów różnych typów.
ARMIA "WARSZAWA" Utworzona 10 września 1939 roku. Dowódca gen dyw Juliusz Rómmel. Skład początkowo: załoga Warszawy pod dowództwem gen bryg W. Czumy, grupa gen bryg  J.Zulaufa, obóz warowny Modlin, wzmocniony póżniej oddziałami Armii "Łódź" pod dowództwem gen bryg W. Thomee. Łącznie w fazie początkowej : 25 batalionów piechoty, 160 dział polowych , 50 dział p-lot, 40 czołgów róźnych typów. Powstała w wyniku likwidacji wcześniej utworzonej Grupy Armii "Warszawa". Jej siły i środki wzrastały w wyniku spływania do rejonu Warszawy i Modlina różnych wycofujących się jednostek. Dowództwo i sztab utworzyli oficerowie dowództwa załogi Warszawy i szatbu dawnej Armii "Łódź".
SGO "NAREW" Samodzielna grupa operacyjna utworzona 23 marca 1939 roku. Dowódca gen bryg Czesław Młot-Fijałkowski. Skład: 18 i 33 DP, Podlaska BK, Suwalska BK. Łącznie: 25 batalionów piechoty , 32  szwadrony kawalerii, 138 dział polowych, 8 dział plot, 26 czołgów rozpoznawczych, 30 samolotów.
GO "KUTNO" Planowana jako zgrupowanie odwodowe NW do wsparcia Armii "Poznań" i "Pomorze" . Nie została sformowana. Jej jednostki włączono do innych związków operacyjnych. Skład: 5 i 24  DP. Łącznie: 18 batalionów piechoty, 2 szwadrony kawalerii, 72 działa polowe.
SGO "POLESIE" Utworzona 9 września 1939 rokuZobacz dyslokację poszczególnych armii .. Dowódca gen bryg Franciszek Kleeberg . Skład początkowo : załoga twierdzy Brześć (z której utworzono 50 DP), zgrupowanie "Kobryń", "Drohiczyn", "Jasiołda", Grupa Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP), Flotylla Pińska. Ostateczny skład: 60 ("Kobryń") DP, 50 DP ("Brzoza"), Dywizja Kawalerii "Zaza", Podlaska BK, Grupa KOP, Flotylla Pińska (załogi). Łącznie około 40 batalionów piechoty , 33 szwadronów kawalerii , 30 czołgów lekkich, 2 pociągi pancerne , improwizowana eskadra lotnictwa łącznikowego.
GO "TARNÓW" Planowana jako zgrupowanie odwodowe NW do wsparcia Armii "Karpaty", nie została sformowana. Jej jednostki włączono do innych związków operacyjnych. Skład: 22 i 38  DP. Łącznie: 18 batalionów piechoty, 2 szwadrony kawalerii, 84 działa polowe.
GO "WYSZKÓW" polskie czołgi 7TPUtworzona 1 września 1939 roku. Planowana jako zgrupowanie odwodowe NW do wsparcia Armii "Modlin"  i  SGO "Narew", nie została sformowana. Jej jednostki włączono do innych związków operacyjnych. Skład: 1,35 i 41  DP. Łącznie: 25 batalionów piechoty, 2 szwadrony kawalerii, 120 dział polowych.

Pistolety i rewolwery używane w WP Pistolety i rewolwery  Mundur  Mundur Wojska Polskiego w 1939 roku ...
BROŃ STRZELECKA - karabinki ,rkm-y i ckm-y ... Broń strzelecka piechoty Artyleria, granatniki i moździerze Artyleria , działa i moździerze WP 1939 roku ...
Kawaleria II RP Kawaleria polska  Ekwipunek i oporządzenie piechoty  Ekwipunek i oporządzenie WP 1939
Polska broń pancerna 1939 Broń pancerna  Broń biała 
POLSKI PLAN OBRONNY "ZACHÓD"

 

Copyright 2001 Bolek Rosiński , Łódź . Wszelkie prawa zastrzeżone !!!